| Prima pagină | mail Webmaster | Hartă site | Stocuri | EnglishContact
UCM Resita

Majorare capital social, 06.09.2006


Data raportului: 06.09.2006
Denumirea societăţii comerciale emitente: U.C.M. Reşiţa S.A.
Sediul social: Reşiţa, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraş-Severin
Numărul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de înregistrare: 1056654
Număr de ordine la Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin: J11/4/1991
Capital social subscris şi vărsat: 6.882.286 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
Evenimente importante de raportat: Închiderea operaţiunii de majorare a capitalului social

U.C.M. Reşiţa S.A., anunţă acţionarii interesaţi că în data de 05.09.2006, Consiliul de Administraţie s-a întrunit în şedinţă în condiţiile prevăzute de lege şi de Actul constitutiv al Societăţii, cu privire la închiderea operaţiunii de majorare a capitalului social al Societăţii, hotărând după cum urmează:

1. Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 9/30.05.2006, prin care a fost mandatat Consiliul de Administraţie al Societăţii ca, pentru anul 2006, să decidă cu privire la orice majorare de capital social, realizată conform programului de investiţii şi asigurării capitalului de lucru al Societăţii, până la nivelul maxim de 2.110.598 USD (echivalentul sumei de 5.921.071,6292 lei la cursul de schimb de 2,8054 leu/USD din data de 26.07.2006),
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 49 din data de 26.07.2006, prin care s-a aprobat iniţierea majorării capitalului social cu suma de 2.682.784,9 lei, prin emisiunea unui număr de 26.827.849 noi acţiuni, având valoarea nominala de 0,1 lei fiecare (prin conversie/compensare în acţiuni şi prin aport în numerar), cu acordarea dreptului de preferinţa pentru toţi acţionarii existenţi ai Societăţii (drept care trebuia exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării Hotărârii nr. 49 în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2365/31.07.2006), urmând ca acţiunile nesubscrise sau neachitate integral la data subscrierii să fie anulate,
Având în vedere că publicarea Hotărârii nr. 49/26.07.2006 în Monitorul Oficial s-a produs la data de 31.07.2006 şi că la data de 30.08.2006 a expirat termenul pentru exercitarea dreptului de preferinţă,
Fiind întrunite condiţiile pentru închiderea operaţiunii de majorare a capitalului social şi de modificare corespunzătoare a Actului constitutiv al Societăţii, Consiliul de Administraţie constată următoarele:

În cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferinţă au fost subscrise şi achitate integral un număr de 25.446.544 acţiuni nominative noi, la valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, conform formularelor de subscriere şi celor stabilite în Hotărârea C.A. nr. 49/26.07.2006.

Au subscris acţiuni un număr de 5 acţionari ai Societăţii, 3 acţionari persoane fizice:

şi 2 acţionari persoane juridice:

Cu privire la aportul acţionarului INET AG - se constată că acesta a subscris noi acţiuni proporţional cu numărul acţiunilor deţinute, care reprezintă 94,7599% din capitalul social, iar aportul său în numerar a fost virat conform Contractului de privatizare a Societăţii şi O.G. nr. 25/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fiind constituit din:

a) 640.000 EURO - creanţă (certă, lichidă şi exigibilă) a INET AG pentru care s-a aprobat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii compensarea cu acţiuni ale UCM Reşiţa S.A., conform art. 210 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, adică echivalentul a 809.182,29 USD la cursul de 1 EUR = 1,2643 USD din data de 26.07.2006, adică suma de 2.270.080 lei, calculata la cursul de schimb prevăzut de art. 29, alin. 1, lit. A, , lit. d) din O.G. nr. 25/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la cursul de 2,8054 lei/1USD practicat de BNR pentru data ţinerii şedinţei Consiliului de Administraţie din 26.07.2006, în care s-a aprobat majorarea capitalului social,

b) 97.000 USD - creanţă (certă, lichidă şi exigibilă) a INET AG pentru care s-a aprobat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii compensarea cu acţiuni ale UCM Reşiţa S.A., conform art. 210 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, suma reprezintă echivalentul a 272.123,8 lei , calculat la cursul de schimb prevăzut de art. 29, alin. 1, lit. A, , lit. d) din O.G. nr. 25/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la cursul de 2,8054 lei/1USD practicat de BNR pentru data ţinerii şedinţei Consiliului de Administraţie din 26.07.2006, în care s-a aprobat majorarea capitalului social.

2. Fata de cele de mai sus, Consiliul de Administraţie hotărăşte:

2.1. Majorarea capitalului social al Societăţii, prin emisiunea de noi acţiuni, cu suma de 2.544.654,4 lei, de la suma de 6.882.286 lei la suma de 9.426.940,4 lei.

2.2. Emisiunea unui număr de 25.446.544 acţiuni nominative noi, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, ceea ce determină creşterea numărului de acţiuni emise de Societate de la 68.822.860 acţiuni nominative la 94.269.404 acţiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

2.3. Acţiunile noi rezultate din majorarea capitalului social revin acţionarilor care le-au subscris şi achitat integral la data subscrierii, în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferinţă, conform celor prevăzute mai sus.

2.4. Acţiunile nesubscrise în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferinţă de către acţionarii Societăţii (respectiv un număr de 1.381.305 acţiuni nominative în valoare nominală de 0,1 lei fiecare) se anulează.

2.5. Se modifica art. 7 (Capitalul social) din Actul constitutiv al Societăţii, astfel:

"7.1. Capitalul social subscris şi vărsat
Capitalul social subscris este de 9.426.940,4 lei, integral vărsat.
Capitalul social este divizat în 94.269.404 acţiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

7.2. Aportul acţionarilor la capitalului social, numărul de acţiuni nominative deţinute de aceştia şi participarea la capitalul social, sunt după cum urmează:

Adrian CHEBUŢIU
Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Font normal Font mărit Print version ---------------------


ultimilr stiri


nou Compania UCM Reșița și-a restrâns pierderile cu 18%

Compania UCM Reșița, specializată în producția de motoare și turbine, ...

nou Locul I pentru UCM Reșița la concursul „Eco-Eficiență“

În perioada august 2010 - iulie 2011, colegii noștri Ciprian ...

nou UCM Reșița luminează tărâmul african kenyan

În premieră în Africa, specialiștii UCM Reșița au pus ...

nou UCM Reșița execută componente pentru turbinele hidrocentralelor de pe Oltul inferior

Hidroelectrica și consortiul german compus din firmele Voith Hydro și ...

nou UCM Reșița și HYDRO ENGINEERING, prezențele românești ale târgului HYDRO 2010 de la Lisabona

UCM Reșița și HYDRO ENGINEERING au participat în ...


Masini unelte